معنی کلمه پالتو دانشجویی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به پالتو به انگلیسی in اکتبر 13, 2019

معنی کلمه پالتو دانشجویی به انگلیسی می شود Student coat